Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden webshop Trouvailleur (B2C)

Artikel 1 – Informatie over Trouvailleur (handelsbenaming)

Naam onderneming: NV Miccori

BTW-nummer: BTW BE0463.124.619

Maatschappelijke zetel: 8200, Brugge Doornstraat 98

Telefoonnummers: +32 479 60 56 79

E-mail: info@trouvailleur.be

Artikel 2 – Definities

Overeenkomst: De overeenkomst op afstand gesloten tussen de Onderneming en de Klant voor de aankoop van Producten via de Website. De Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Werkdag: Elke dag, behalve zaterdag, zondag en nationale feestdagen in België.

Onderneming: NV Miccori opgericht naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Doornstraat 98 en BTW-nummer BTW BE0463.124.619, met als handelsbenaming Trouvailleur.

Klant: Elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten vallen en die via de Website Producten aankoopt of mogelijk zal aankopen.

Aanbod: Het aanbieden van Producten via de Website. Het Aanbod wordt beheerst door deze algemene voorwaarden.

Producten: Alle producten beschikbaar voor aankoop op de Website.

Website: De website van Trouvailleur www.trouvalleur.be.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van de Onderneming en op alle Overeenkomsten in een B2C-relatie.

3.2. Deze algemene voorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst met de Klant, op een wijze die de Klant in staat zal stellen de algemene voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische gegevensdrager.

Artikel 4 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

4.1. Tussen de Onderneming en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand nadat de Klant het volledige aankoopproces heeft voltooid op de Website van de Onderneming. Het voltooien van het aankoopproces impliceert de aanvaarding door de Klant van het Aanbod van de Onderneming, alsook de algemene voorwaarden.

4.2. De Overeenkomst en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.

Artikel 5 – Prijzen

5.1. De prijzen van de Producten zijn de prijzen die zijn vermeld op de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst.

5.2. Alle prijzen zijn inclusief btw tegen het op dat moment geldende tarief in België.

5.3. Alle prijzen van de Producten zijn exclusief leveringskosten. De leveringskosten zijn beschikbaar voor de Klant op de Website. De leveringskosten zullen afhankelijk zijn van het land waarnaar de Producten moeten worden verzonden.

5.4. Alvorens de bestelling definitief (tijdens het aankoopproces) te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten, taksen, heffingen en belastingen, kenbaar gemaakt worden aan de Klant.

5.5. Als een Product niet correct geprijsd is op de Website, zal de Onderneming schriftelijk contact opnemen met de Klant zodra de Onderneming kennis krijgt van de onjuiste prijs. De Klant heeft de mogelijkheid om de Producten te blijven kopen of de bestelling te annuleren in overeenstemming met de annuleringsprocedure bepaald in clausule 7. Enkel als de Klant binnen een termijn van 7 dagen vanaf het moment dat de Onderneming de Klant in kennis heeft gesteld, bevestigt de Producten te blijven kopen, zal de bestelling worden verwerkt. Als de Onderneming er niet in slaagt om contact op te nemen met de Klant, gebruikmakend van de contactgegevens die de Klant tijdens het aankoopproces heeft verstrekt, of als de Onderneming geen antwoord van de Klant ontvangt binnen de hierboven vermelde termijn, behandelt de Onderneming de bestelling als geannuleerd door de Klant en stelt ze de Klant daarvan schriftelijk in kennis door verzending van een e-mail naar het door de Klant gebruikte e-mailadres en zal de Onderneming de reeds betaalde bedragen terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de klant heeft gebruikt om te betalen.

Artikel 6 – Betaling en betalingsmiddelen

6.1. De Klant dient de Producten te betalen via overschrijving.

6.2. De Klant moet betalen op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

Indien er in afwijking hiervan en in onderling overleg tussen de Klant en de Onderneming niet betaald dient te worden op het ogenblik van de bestelling, doch op een latere vervaldatum, dan zullen de niet betaalde bedragen/facturen op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldag een verwijlintrest met zich meebrengen van 12% per jaar op het onbetaalde (factuur)bedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde (factuur)bedrag (met een minimum van 50 euro) als schadebeding, onverminderd het recht van de Onderneming om een hogere vergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.

6.3. De Onderneming zal de bestelling beginnen te verwerken vanaf het moment van ontvangst van de volledige betaling. Als de Onderneming niet de volledige betaling ontvangt binnen 5 bankwerkdagen na ontvangst van de bestelling, heeft de Onderneming het recht om de bestelling automatisch en kosteloos te annuleren.

Artikel 7 – Recht om een bestelling te annuleren vóór levering

7.1. De Klant heeft het recht om de bestelling zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren vóór de verzending van de bestelling.

7.2. De Klant kan de bestelling annuleren door verzending van een e-mail naar het e-mailadres van de Onderneming met ondubbelzinnige vermelding van de annulering van de bestelling.

Na annulering van de bestelling ontvangt de Klant een bevestiging van de annulering door verzending van een e-mail naar het door de Klant gebruikte e-mailadres ter annulering van de bestelling en zal de Onderneming de reeds betaalde bedragen terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant heeft gebruikt om te betalen.

7.3. Van zodra de Producten de Onderneming hebben verlaten, kan de Klant de bestelling niet meer annuleren.

7.4. Indien op het ogenblik van de ontvangst van de annulatie de Producten de Onderneming reeds hebben verlaten, zal de Klant ervan worden verwittigd op het door de Klant gebruikte e-mailadres ter annulering van de bestelling, dat de bestelling niet meer kan worden geannuleerd. De Producten zullen in dat geval worden geleverd, maar de Klant kan de Producten terugsturen volgens de procedure beschreven in clausule 11.

Artikel 8 – Verzending en levering

8.1. De Onderneming verbindt zich ertoe de Producten te leveren binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling (prijs, kosten, taksen, belastingen, heffingen), tenzij een andere leveringsdatum wordt overeengekomen tussen de Onderneming en de Klant op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt.

Indien de Onderneming niet in staat is om de Producten binnen de bovenvermelde termijn te leveren, verbindt de Onderneming zich ertoe om de Klant hiervan schriftelijk (per e-mail op het door de klant opgegeven e-mailadres) op de hoogte te brengen. De Klant zal de Onderneming dan een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Als de Onderneming de termijn opnieuw overschrijdt, heeft de Klant het recht om de bestelling te annuleren. , mits de Onderneming op dat ogenblik de Producten nog niet heeft verzonden. De Klant zal na annulatie alle reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen. De Klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.

8.2. De Onderneming zal de bestelling leveren op het adres dat de Klant aan de Onderneming heeft opgegeven tijdens het aankoopproces.

8.3. Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van de Klant, dient de Klant de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.

In geval van mededeling van een foutief leveringsadres, kan de Onderneming niet aansprakelijk gesteld worden voor de levering op dit foutief leveringsadres. De Klant staat in dat geval zelf in voor de eventuele verzending naar een nieuw adres.

Indien de levering niet mogelijk is op het door de Klant opgegeven foutief leveringsadres, zal de koerierdienst de goederen terug meenemen (retour). De Klant zal deze retourkosten ten laste dienen te nemen, alsook de kosten van desgevallend de nieuwe verzending naar het door de Klant nieuw opgegeven adres.

8.4. De Onderneming behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde Producten te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van de bestelling vertraging oploopt of niet beschikbaar is. In geval van gedeeltelijke levering zal de Onderneming de Klant hiervan op de hoogte brengen. De Klant is gehouden gedeeltelijke leveringen te aanvaarden.

8.5. Bij levering/afhaling dient de Klant de verpakking te controleren op eventuele schade. Als de Producten beschadigd zijn, mag de Klant de levering niet aanvaarden en moet hij de Onderneming onmiddellijk op de hoogte brengen via e-mail op het e-mailadres van de Onderneming. Na kennisgeving zal de Onderneming de Klant de nodige instructies geven met betrekking tot de beschadigde Producten.

Artikel 9 – Conformiteit en gebreken

9.1. De Onderneming is gehouden tot nakoming van de leveringsplicht inzake de consumentenkoop. De Onderneming dient alsdan een Product te leveren die met de Overeenkomst in overeenstemming is en conform is. De hierna volgende bepalingen dienen in die zin gelezen te worden.

9.2. De Klant verbindt er zich toe om de Producten bij levering te onderzoeken op enerzijds zichtbare gebreken en anderzijds conformiteit met hetgeen werd aangekocht.

Eventuele zichtbare gebreken en de niet-conforme levering dienen, op straffe van verval van verhaal, op de leveringsbon te worden vermeld, waarbij de Klant de gebreken of de niet-conformiteit op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Het gebruik van de geleverde Producten door de Klant alsook het voorbehoudloos in ontvangst nemen van de verkochte goederen door de Klant, impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.

De Klant dient de Onderneming onmiddellijk op de hoogte te brengen van de zichtbare gebreken of de niet-conforme levering per e-mail aan het adres van de Onderneming.

Het Product dient tegelijkertijd met de melding van de zichtbare gebreken of de niet-conforme levering in de originele verpakking te worden terug gestuurd naar het adres van de maatschappelijke zetel van de Onderneming, samen met alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen. De Klant ontvangt het retourlabel via e-mail op het door de Klant gebruikte e-mailadres. Het retourlabel moet worden aangebracht op de verpakking van de Producten die de Klant wenst terug te sturen.

De Onderneming kan de teruggezonden goederen weigeren wanneer de Producten door de Klant beschadigd werden of niet veilig (dit is zonder kans op beschadiging) werden teruggestuurd. De Producten moeten naar de Onderneming worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de Klant de Producten heeft ontvangen.

9.3. De Klant aanvaardt en erkent dat de Onderneming de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de fabrikant/leverancier ten aanzien van de Onderneming kan inroepen, eveneens aan de Klant kan tegenwerpen.

9.4. De aansprakelijkheid van de Onderneming beperkt zich in elk geval tot de herstelling of vervanging van het verkochte Product, naar keuze van de klant voor zover mogelijk en redelijk. De Onderneming zal alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van het Product. Het Product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij (de leveranciers van) de Onderneming. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk, dan wel onredelijke kosten met zich meebrengt of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant recht op prijsvermindering, dan wel het recht om de Overeenkomst te beëindigen, in welk geval de Onderneming de prijs(vermindering) zal terugbetalen binnen een redelijke termijn op de kredietkaart of debetkaart die de Klant gebruikt heeft om te betalen.

De Klant kan geen aanspraak maken op enige vorm van andere schadevergoeding. De Onderneming kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans.

Artikel 10. risico- en eigendomsoverdracht

Het risico betreffende de verkochte Producten wordt overgedragen aan de Klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de Producten. Vanaf dat ogenblik draagt de Klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de Producten. De eigendom wordt pas overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs, kosten, taksen, belastingen, heffingen, intresten en eventuele schadevergoedingen door de Klant.

Artikel 11 – Herroepingsrecht en terugbetaling

11.1. De Klant heeft een wettelijk recht om de Overeenkomst te herroepen gedurende de termijn zoals bepaald in clausule 11.2. De Klant moet de Onderneming op de hoogte brengen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen en een terugbetaling te ontvangen. De Klant hoeft geen reden voor de herroeping op te geven.

11.2. De Klant beschikt over veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen. Het beginpunt van de termijn om het herroepingsrecht uit te oefenen kan variëren. Volgende regels zijn van toepassing:

a) Indien de levering één enkel Product is, begint de termijn de dag na ontvangst van het Product door de Klant.

b) Indien de levering betrekking heeft op meerdere Producten die op afzonderlijke dagen worden geleverd, begint de termijn de dag nadat de Klant het laatste bestelde Product heeft ontvangen.

c) Indien de levering betrekking heeft op een Product over een bepaalde periode, begint de termijn de dag volgend op de dag waarop de Klant de eerste levering van de Producten heeft ontvangen.

Indien de Onderneming de Klant niet de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant, zal de Klant twaalf (12) maanden de tijd hebben om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag na het einde van de bovenvermelde eerste termijn van veertien (14) dagen. Indien de Onderneming de Klant de wettelijk vereiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot het herroepingsrecht van de Klant binnen de bovenvermelde termijn van twaalf (12) maanden, heeft de Klant veertien (14) dagen de tijd om de Overeenkomst te herroepen vanaf de dag nadat de Klant de informatie van de Onderneming heeft ontvangen.

11.3. De Klant mag de Overeenkomst alleen herroepen als de Producten zich nog steeds in dezelfde staat bevinden als bij verzending, ongebruikt zijn, volledig zijn, de Klant ze niet heeft behandeld op een manier die niet toegestaan zou zijn in een winkel en de Producten desgevallend nog voorzien zijn van hun originele labels.

11.4. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot:

a) Dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig is uitgevoerd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en met de erkenning dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen nadat de Overeenkomst volledig is uitgevoerd door de Onderneming;

b) de levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

c) de levering van goederen volgens specificaties van de Klant of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;

d) de levering van goederen die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn;

e) de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na de levering geopend zijn;

f) de levering van goederen die na levering, volgens hun aard, onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;

g) de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de Overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt, waarop de Onderneming geen invloed heeft;

h) Overeenkomsten waarbij de Klant de Onderneming specifiek heeft verzocht om hem te bezoeken met het oog op het uitvoeren van dringende herstellingen of onderhoud. Wanneer de Onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de Klant niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

i) de levering van beveiligde audio- of video-opnamen of computersoftware die na levering verbroken werden;

j) de levering van een krant, tijdschrift of magazine met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement voor het leveren van dergelijke publicaties;

k) Overeenkomsten gesloten op een openbare veiling;

l) De terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien de Overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering;

m) De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd indien de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Klant en zijn erkenning dat hij daarbij zijn herroepingsrecht verliest.

n) Overeenkomsten voor diensten voor wedstrijden en loterijen.

11.5. Indien de Klant beslist de Overeenkomst te herroepen, moet de Klant de Onderneming daarvan op de hoogte brengen door het invullen van het modelformulier in bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden of door verzending van een e-mail naar het e-mailadres van de Onderneming waarin ondubbelzinnig wordt verklaard dat hij de Overeenkomst wenst te herroepen).

De Klant moet de Producten terugbezorgen aan de Onderneming zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping aan de Onderneming. De Producten moeten naar de Onderneming worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de Klant de Producten heeft ontvangen.

De Klant ontvangt het retourlabel via e-mail op het door de Klant gebruikte e-mailadres om de Overeenkomst te herroepen. Het retourlabel moet worden aangebracht op de verpakking van de Producten die de Klant wenst terug te sturen.

11.6. Alle kosten voor het retourneren van de Producten worden door de Klant betaald.

11.7. In geval van herroeping:

a) zal de Onderneming de reeds door de Klant betaalde bedragen voor de Producten terugbetalen na ontvangst van de Producten. De Onderneming kan de terugbetaling echter verminderen om rekening te houden met een eventuele waardevermindering van de Producten, indien dit werd veroorzaakt doordat de Klant de Producten heeft behandeld op een manier die verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

b) De Onderneming zal alle terugbetalingen uitvoeren binnen een redelijke termijn na ontvangst van de Producten.

c) De Onderneming zal de Klant terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die de Klant gebruikt heeft om te betalen.

d) De Onderneming heeft het recht om de Klant terug te betalen met vouchers als de Klant vouchers heeft gebruikt om de Producten te betalen.

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf

Artikel 12 – Garantie

12.1. De Klant heeft recht op een wettelijke garantie van twee jaar. De wettelijke garantie dekt elk defect of gebrek aan conformiteit van de Producten dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de Producten.

Voor tweedehandsgoederen bedraagt deze termijn één jaar.

12.2. De Klant moet de Onderneming via een e-mailbericht naar het e-mailadres van de Onderneming informeren over de gebrekkige Producten binnen een redelijke termijn (en in ieder geval binnen maximaal veertien dagen) nadat het gebrek bekend is of redelijkerwijs gekend had kunnen zijn door de Klant.

12.3. Indien een gebrek zich voordoet binnen de wettelijke garantieperiode van twee jaar, moet de Klant, na de Onderneming daarvan op de hoogte te hebben gebracht, de Producten terugbezorgen aan de Onderneming zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen na verzending van de e-mail aan de Onderneming. De Producten moeten naar de Onderneming worden verzonden op dezelfde manier als deze waarop de Klant de Producten heeft ontvangen.

De Klant ontvangt het retourlabel via e-mail op het door de Klant gebruikte e-mailadres om de Overeenkomst te herroepen. Het retourlabel moet worden aangebracht op de verpakking van de Producten die de Klant wenst terug te sturen.

12.4. Na teruggave van het gebrekkige Product zal de Onderneming, naar eigen goeddunken van de Klant, de Klant een nieuw Product sturen of het Product repareren (voor zover mogelijk en redelijk), en zal de Onderneming alle kosten dragen in verband met de omruiling/reparatie van het Product. Het Product kan alleen worden vervangen en geleverd in zoverre het nog steeds beschikbaar/in voorraad is bij (de leveranciers van) de Onderneming. Indien de herstelling of vervanging niet mogelijk, dan wel onredelijke kosten met zich meebrengt of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant recht op prijsvermindering, dan wel het recht om de Overeenkomst te beëindigen, in welk geval de Onderneming de prijs(vermindering) zal terugbetalen binnen een redelijke termijn op de kredietkaart of debetkaart die de Klant gebruikt heeft om te betalen.

12.5. De rechtsvordering van de Klant verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld. In geval het om tweedehandsgoederen gaat, bedraagt deze termijn 6 maanden.

Artikel 13 – Klachtenprocedure

13.1. Als de Klant klachten heeft, kan hij contact opnemen met de Onderneming via het volgende e-mailadres: info@trouvailleur.be of op het telefoonnummer: +32 479 60 56 79.

13.2. De Klant kan zijn klacht indienen bij de consumentenombudsdienst (Consumentenombudsdienst, Koning Albert II-laan 8 bus 1, 1000 Brussel) en in geval van grensoverschrijdende klachten en geschillen zijn klacht ook indienen bij het door de Europese Unie ter beschikking gestelde onlineplatform voor geschillenbeslechting, https://ec.europa.eu/odr.

Voor België is dit het Europees Centrum voor de Consument, gelegen te 1060 Brussel, Hollandstraat 13. odr@eccbelgium.be, tel. +3228923712)

Artikel 14 – Overdracht en onderaanneming

14.1. De Onderneming heeft het recht haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een leverancier (bv. voor de levering van het Product), maar dit zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden.

14.2. Als de Klant een Product als geschenk heeft gekocht, kan hij de garantie zoals bepaald in clausule 12 overdragen aan de ontvanger van het geschenk zonder daarvoor de toestemming van de Onderneming te moeten vragen.

Artikel 15 – Gebruik van persoonsgegevens

De Onderneming gebruikt de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend in overeenstemming met het privacybeleid op de website https://www.trouvailleur.be/privacybeleid/. Het gebruik van de Website is daarnaast onderworpen aan een disclaimer https://www.trouvailleur.be/privacybeleid/.

Artikel 16 – Overmacht

16.1. De Onderneming is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst die te wijten is aan overmacht.

16.2. In geval van Overmacht:

a) zal de Onderneming de Klant hiervan op de hoogte brengen per e-mail op het door de klant opgegeven e-mailadres; en;

b) zullen de verplichtingen van de Onderneming krachtens de Overeenkomst worden opgeschort en zal de termijn voor de uitvoering van de verplichtingen worden verlengd voor de duur van de situatie van Overmacht. Wanneer de situatie van Overmacht invloed heeft op de levering van de Producten, zal de Onderneming een nieuwe leveringsdatum regelen met de Klant nadat de situatie van Overmacht voorbij is.

In geval van Overmacht waardoor de verplichtingen van de Onderneming krachtens de Overeenkomst niet meer kunnen worden uitgevoerd, wordt de Overeenkomst van rechtswege ontbonden (zonder kosten en zonder schadevergoeding, doch wel met terugbetaling van de door de Klant betaalde prijs met uitzondering van de prijs voor de eventueel reeds ontvangen Producten).

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van alle Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, valt onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel van de Onderneming, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

Artikel 18 – Varia

18.1. De Onderneming kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de bestelling van de Producten zullen van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Klant en de Onderneming.

18.2. Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen die door de toepasselijke wetgeving of deze algemene voorwaarden aan de Klant worden toegekend, zal de aansprakelijkheid van de Onderneming voor directe schade beperkt zijn tot de waarde van de bestelde Producten.

18.3. De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens de Overeenkomst zal geenszins de geldigheid aantasten van het resterende deel van de bepaling of de rest van de bepalingen en clausules.